Facebook
Instagram
YouTube

Algemene voorwaarden FysioMaks B.V.

Praktijkinformatie FysioMaks B.V.

Op deze pagina kunt u onze algemene voorwaarden lezen. Deze algemene voorwaarden staat in het Spot on Medics klanten portaal en de website www.fysiomaks.nl. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan deze voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een training. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.

Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 18 maart 2020 op de lopende behandelingen en/of diensten en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die FysioMaks B.V. uitvoert en/of levert.

Wij hebben de volgende specialisaties in huis:

 • Algemene fysiotherapie
 • Manuele fysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Mulligan concept
 • Dry Needling
 • Oedeemtherapie
 • Echografie
 • Kaaktherapie
 • Chronische pijn therapie
 • Oncologie fysiotherapie
 • Fysiotherapie na Covid-19

Trainingen:

 • Medisch fitness
 • Ouder & Fit
 • Valpreventie
 • Zwangerfit
 • MamaFit
 • Personal training

Kwaliteit
Kwaliteit vinden wij bij FysioMaks B.V. erg belangrijk. Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en in het B.I.G.-register.

Wat vragen wij van u?
Om de behandeling zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee. Neem bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee;
 • Check bij uw zorgverzekeraar het aantal behandeling die u vergoed krijgt;
 • Afzeggen of verplaatsen van een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren te doen;
 • U mag plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt daar persoonlijk afgehaald;
 • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden;
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. 
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen;
 • Als u contact opneemt met uw (huis)arts, overleg dit dan met uw fysiotherapeut. Wij kunnen u, indien nodig, een verslag meegeven over uw behandeling.

 

Artikel 1. Definities

 • Fysiotherapeut: de behandelaar die hulp biedt t.a.v. individuele gezondheidszorg aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst;
 • Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen cliënt en FysioMaks B.V. met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
 • Cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 • Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de cliënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
 • FysioMaks B.V.: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 77669657.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen FysioMaks B.V. en cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de cliënt;
 • Wanneer u een dienst bij ons afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid;
 • Alle cliënten kunnen deze algemene voorwaarden in het Spot on Medics klanten portaal en de website www.fysiomaks.nl raadplegen;
 • FysioMaks B.V. is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 3. Cliëntenregistratie

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Werknemers binnen de praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. We geven een beknopte uitleg van onze Privacy Policy. Voor een uitgebreide versie verwijzen we naar onze website: Privacybeleid FysioMaks

Privacy Policy

FysioMaks B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FysioMaks B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FysioMaks B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier op de website.


Artikel 4. Klachtenregeling

Ons doel is u zo snel en goed mogelijk te helpen. Mocht u onverhoopt niet tevreden
zijn over de door ons verleende behandeling of andere zaken, dan kunt u gebruik
maken van onze klachtenregeling. Als praktijk zijn wij aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

“Klagen” en zeker een officiële klacht indienen wordt vaak als negatief gezien. Toch willen wij u verzoeken om uw klacht(en) bij ons kenbaar te maken. In de eerste plaats om uw ontevredenheid weg te nemen, in de tweede plaats om onze dienstverlening te verbeteren. U en andere cliënten kunnen daar baat bij hebben in de toekomst.

Indienen van de klacht:

 • U wendt zich bij voorkeur tot de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen op wie de klacht betrekking heeft om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen;
 • Indien overleg tussen u en de fysiotherapeut of in de praktijk werkzame personen niet heeft geresulteerd in een oplossing van de klacht, kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie van het KNGF;
 • Indien u betreffende uw klacht geen overleg wenst met de fysiotherapeut of de in de praktijk werkzame personen tegen wie uw klacht zich richt, kunt u uw klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie van het KNGF indienen.

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van onderstaande instanties.

Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, telefoonnummer: 033-4672929
Landelijk Informatiepunt van patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, telefoonnummer: 030-2661661.


Artikel 5. Bejegening

Voor de bejegening en behandeling zijn een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt:

 • De werkwijze voor uw behandeling wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient u dit aan te geven;
 • Indien u bezwaar heeft tegen een bepaalde vorm van behandeling dient u dit aan te geven, de fysiotherapeut kan beoordelen of u op een andere wijze behandeld kan worden;
 • Indien u bezwaar heeft tegen de behandeling die uitgevoerd wordt door een therapeut van een andere sekse dient u dit bij het maken van de afspraak voor de intake aan te geven, wij kunnen dan rekening houden met uw wensen;
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen u en de fysiotherapeut aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie of oefentherapie in de oefenzaal zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn;
 • Indien u tijdens het trainen in de oefenzaal een persoonlijk gesprek wilt voeren met uw behandelend fysiotherapeut, kan dit 1 op 1 in een behandelkamer;
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal er vooraf toestemming aan u gevraagd worden;
 • De fysiotherapeut, baliemedewerkster en stagiaires dienen zich tegenover u respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten;
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met u en de fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden, of de behandeling beëindigd worden;
 • De fysiotherapeut is gebonden aan een beroepsgeheim en mag informatie die betrekking heeft op u niet delen met derden tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven.

Indien u van mening bent dat de praktijk u op een onjuiste manier bejegend heeft kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Zie hiervoor Artikel 4. “Klachtenregeling”.

 

Artikel 6. Huisregels

Omdat er in de praktijk vaak meerdere personen aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel u als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • U dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen;
 • De praktijk behoudt zich het recht om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand;
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let er dan op dat er geen waardevolle spullen achterblijven;
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets);
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen;
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen;
 • Indien u uw kind mee wilt nemen dan dient u dit met uw behandelend fysiotherapeut te overleggen;
 • In de praktijk geldt een algeheel rookverbod;
 • Mocht u ongeregeldheden in de hygiëne of materialen tegenkomen wilt u dit dan melden aan uw behandelend fysiotherapeut? 
 • Om u nog beter van dienst te kunnen zijn en om zowel interne als externe kwaliteit van onze fysiotherapeutische zorg te kunnen waarborgen verzamelt FysioMaks B.V. data voor de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en Landelijke Database Keurmerk (LDK). U kunt erop rekenen dat uw gegevens volledig geanonimiseerd en in navolging van de geldende AVG reglementen verwerkt worden. Kijk ook eens op de website van het KNGF – LDF.Artikel 7. Zorgverzekeraars en vergoedingen

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Hierdoor wordt uw rekening, indien u aanvullend verzekerd bent, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien u niet aanvullend verzekerd bent dan ontvangt u van ons een nota. U dient deze nota zelf te betalen. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polisvoorwaarden. Uw zorgverzekeraar kan u daarover inlichten. Voor de behandelingen die buiten uw vergoeding vallen krijgt u een nota. U bent onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u geleverde diensten.

In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

 • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering;
 • Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerst 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Bij onduidelijkheden kunt u ook terecht bij uw fysiotherapeut.Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut;
 • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten;
 • De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de cliënt aan wie de zorg verleend c.q. de cliënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;
 • Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur;
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht;
 • Betaling voor de behandelaars diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het FysioMaks B.V. vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Allereerst zal er een betalingsherinnering verzonden worden, waarna telefonisch contact gezocht wordt om tot een betalingsregeling te komen. Bij uitblijven van betaling zullen verdere incassomaatregelen genomen worden. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een incassobedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van het incassobedrijf prevaleren.Artikel 9. Aansprakelijkheid

 • FysioMaks B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
 • FysioMaks B.V. is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandeling en/of dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart FysioMaks B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met FysioMaks B.V. ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 • FysioMaks B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 • Overigens is iedere aansprakelijkheid van FysioMaks B.V. voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van FysioMaks B.V. te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
 • Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van FysioMaks B.V. strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van FysioMaks B.V.;
 • Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
 • Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandeling en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan FysioMaks B.V. is betaald, met een maximum van € 1.000,-;
 • Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart FysioMaks B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben door of verband houdende met door FysioMaks B.V. ten behoeve van de cliënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.


Artikel 10. Archivering

 • FysioMaks B.V. zal het tijdens de uitvoering van de behandeling en/of dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;
 • De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;
 • Met het verstrijken van de in het eerste punt genoemde periode is FysioMaks B.V. gerechtigd om het dossier te vernietigen;
 • Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste punt genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
error: Content is protected !!